Home » Articules

Articules

Articules Home Page News

* ਨੁਕਸਾਨ/ਘਾਟਾ (Loss)-ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿੰਨਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ…

ਨੁਕਸਾਨ/ਘਾਟਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ (Loss) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ l ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿੰਨਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ l...

Read More
Articules Food & Drinks Home Page News LIFE

ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ? ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ (inflation) ਦਾ ਵਧਣਾ,ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ?

*-ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਅਧਾਰਤ—— ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 4.9% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਈ ਹੈ l ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ...

Articules Home Page News LIFE

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ

3 ਘਰ 3 ਸਟੋਰੀ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸ ਕਾਨਸੇਂਟ ਤੋਂ * -ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ l ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੇ...

Daily Radio

Daily Radio

Listen Daily Radio
Close